دوره دوم ابتدایی - چهارم

محتوای آموزشی روز پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399
ریاضی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس ریاضی پایه چهارم دبستان دخترانه فرهنگ

موضوع: حل مسئله فصل ۷ آمارواحتمال

توضیحات: حل مسئله ی ساده تر، حدس وآزمایش- حل مسئله باروش محور، گسترده نویسی واستفاده از نمودارستونی - حدس وآزمایش به صورت عملی با استفاده ازوسایل کمک آموزشی ودست ورزی

محتوای آموزشی روز دوشنبه 22 اردیبهشت 1399
ریاضی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس ریاضی پایه چهارم دبستان دخترانه فرهنگ

موضوع: مرورفصل۱۳۸ وتمرین ها ۱۳۹

توضیحات: حل مرورفصل - فرهنگ نوشتن تعریف چهارضلعی ها اندازه گیری زاویه ها- تبدیل دومثلث به چهارضلعی ها- اندازهگیری ضلع وزاویه ی شکل ها- رسم ارتفاع وبدست آوردن مساحت ومحیط

محتوای آموزشی روز دوشنبه 15 اردیبهشت 1399
ریاضی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: درس ریاضی پایه چهارم دبستان دخترانه فرهنگ

موضوع: حل تمرین های صفحه ۱۳۷

توضیحات: بدست آوردن مساحت شکل های مختلف - حل مسئله به کمک راهبردرسم شکل- تفاوت بین محیط ومساحت شکل های مختلف- مساحت قسمت رنگی وکل شکل

محتوای آموزشی روز چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399
ریاضی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: درس ریاضی پایه چهارم دبستان دخترانه فرهنگ

موضوع: حل فعالیت های وکاردرکلاس صفحه ۱۳۶

توضیحات: بدست آوردن مساحت قسمت رنگی- مساحت یک شکل وتبدیل آن به قسمت های کوچک تر- استفاده ازراهبردزیرمسئله برای محاسبه ی مساحت کل شکل

محتوای آموزشی روز دوشنبه 8 اردیبهشت 1399
ریاضی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: درس ریاضی پایه چهارم دبستان فرهنگ خانم نوروزی

موضوع: کار در کلاس و فعالیت صفحه ۱۳۵

توضیحات: حل کار در کلاس - تبدیل واحدها؛ متر به سانتیمتر و بالعکس- معرفی واحد مساحت- حل فعالیت و بدست آوردن مساحت شکل ها به کمک شمارش مربع ها- شناخت تفاوت واحدهای محیط و مساحت

محتوای آموزشی روز جمعه 5 اردیبهشت 1399
ریاضی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: درس ریاضی پایه چهارم دبستان دخترانه فرهنگ خانم نوروزی

موضوع: شناخت محیط و مساحت

توضیحات: انجام فعالیت های محیط و مساحت و محاسبه مساحت زمین کشاورزی- شناحت واحدهای مختلف- حل فعالیت صفحه ۱۳۴

محتوای آموزشی روز شنبه 20 اردیبهشت 1399
ریاضی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: درس ریاضی پایه چهارم دبستان دخترانه فرهنک

موضوع: حل مرور فصل شش

توضیحات: حل مرور فصل ششم و کاربرگ محیط و مساحت به همراه پاسخ

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل pdf)

  مرور فصل ششم صفحات 138 و 139

  حجم فایل: 958 کیلوبایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل pdf)

  حل کاربرگ 1

  حجم فایل: 786 کیلوبایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل pdf)

  کاربرگ محیط و مساحت 1

  حجم فایل: 545 کیلوبایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل pdf)

  کاربرگ محیط و مساحت 2

  حجم فایل: 786 کیلوبایت

محتوای آموزشی روز چهارشنبه 27 فروردین 1399
ریاضی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس درس ریاضی پایه چهارم دبستان دخترانه فرهنک

موضوع: یادآوری و تدریس محیط و مساحت شکل های هندسی

توضیحات: یادآوری و تدریس محیط و مساحت شکل های هندسی (مستطیل - مربع- متوازی الاضلاع و مثلث) حل فعالیت و کاردرکلاس صفحات 133 - 134 - 135 و 136 کتاب ریاضی

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  یادآوری و تدریس محیط و مساحت شکل های هندسی (آموزگار مستوفی پور)

  حجم فایل: 31 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  حل کاردرکلاس و تمرین صفحه 133 (آموزگار مستوفی پور)

  حجم فایل: 30 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  حل فعالیت صفحه134کاردرکلاس135 (آموزگار مستوفی پور)

  حجم فایل: 25 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  حل فعالیت صفحه135کاردرکلاس136 (آموزگار مستوفی پور)

  حجم فایل: 45 مگابایت

محتوای آموزشی روز سه شنبه 26 فروردین 1399
ریاضی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس درس ریاضی پایه چهارم دبستان دخترانه فرهنک

موضوع: حل فعالیت و کار در کلاس ریاضی

توضیحات: حل فعالیت و کار در کلاس صفحات 130 - 131 - 132 کتاب ریاضی به همراه توضیح کامل سوالات

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  حل تمرین ریاضی صفحه 130-131 (آموزگار خانم مستوفی پور)

  حجم فایل: 34 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  حل فعالیت ریاضی صفحه 131 (آموزگار خانم مستوفی پور)

  حجم فایل: 17 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  حل کاردرکلاس و فعالیت ریاضی صفحه 132 (آموزگار خانم مستوفی پور)

  حجم فایل: 13 مگابایت

محتوای آموزشی روز دوشنبه 25 فروردین 1399
ریاضی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس درس ریاضی پایه چهارم دبستان دخترانه فرهنگ

موضوع: شناخت و رسم ارتفاع و قاعده چهار ضلعی متوازی الاضلاع

توضیحات: شناخت ارتفاع و قاعده چهار ضلعی متوازی الاضلاع و رسم هشت ارتفاع این چهار ضلعی

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  شناخت و رسم ارتفاع و قاعده چهار ضلعی متوازی الاضلاع (آموزگار خانم مستوفی پور)

  حجم فایل: 20 مگابایت

محتوای آموزشی روز چهارشنبه 20 فروردین 1399
ریاضی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس درس ریاضی پایه چهارم دبستان دخترانه فرهنگ

موضوع: شناخت و رسم ارتفاع و قاعده مثلث

توضیحات: شناخت و رسم ارتفاع و قاعده انواع مثلث (قائم الزاویه ، متساوی الاضلاع ، مختلف الاضلاع)

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  شناخت و رسم ارتفاع و قاعده مثلث (آموزگار خانم مستوفی پور)

  حجم فایل: 28 مگابایت

محتوای آموزشی روز دوشنبه 18 فروردین 1399
ریاضی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس درس ریاضی پایه چهارم دبستان دخترانه فرهنگ

موضوع: حل تمرین کتاب ریاضی (فصل ششم)

توضیحات: حل تمرین صفحات 127 - 128 - 129 کتاب ریاضی با توضیحات

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  حل تمرین صفحه 127 کتاب (آموزگار خانم مستوفی پور)

  حجم فایل: 23 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  حل تمرین صفحه 129 کتاب (آموزگار خانم مستوفی پور)

  حجم فایل: 22 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  حل تمرین صفحه 128 کتاب (آموزگار خانم مستوفی پور)

  حجم فایل: 16 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  حل تمرین صفحات 126 - 127 کتاب (آموزگار خانم نوروزی)

  حجم فایل: 47 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  حل تمرین ادامه صفحه 127 کتاب (آموزگار خانم نوروزی)

  حجم فایل: 38 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  حل تمرین صفحه 128 کتاب (آموزگار خانم نوروزی)

  حجم فایل: 17 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  حل تمرین ادامه صفحه 128کتاب (آموزگار خانم نوروزی)

  حجم فایل: 31 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  حل تمرین ادامه صفحه 128کتاب (آموزگار خانم نوروزی)

  حجم فایل: 32 مگابایت

محتوای آموزشی روز یکشنبه 17 فروردین 1399
ریاضی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس درس ریاضی پایه چهارم دبستان دخترانه فرهنگ

موضوع: تدریس، شناخت و ویژگی های چهار ضلعی ها (فصل ششم)

توضیحات: شناخت و ویژگی های چهار ضلعی ها (ذوزنقه-متوازی الاضلاع-مستطیل-لوزی و مربع)

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  تدریس، شناخت و ویژگی های چهار ضلعی ها (آموزگار خانم مستوفی پور)

  حجم فایل: 26 مگابایت

محتوای آموزشی روز شنبه 16 فروردین 1399
ریاضی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس درس ریاضی پایه چهارم دبستان دخترانه فرهنگ

موضوع: حالت های مختلف خطوط نسبت به هم. متقاطع - عمود - موازی (فصل ششم)

توضیحات: حالت های مختلف خطوط نسبت به هم. متقاطع - عمود - موازی (فصل ششم)

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  حالت های مختلف خطوط نسبت به هم. متقاطع - عمود - موازی (فصل ششم) (آموزگار خانم مستوفی پور)

  حجم فایل: 9 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل pdf)

  کاربرگ عمود - موازی

  حجم فایل: 307 کیلوبایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  حل کاربرگ عمود و موازی (آموزگار خانم مستوفی پور)

  حجم فایل: 18 مگابایت

محتوای آموزشی روز جمعه 15 فروردین 1399
ریاضی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس درس ریاضی پایه چهارم دبستان دخترانه فرهنک

موضوع: عمود - موازی (فصل ششم)

توضیحات: # تشخیص و چگونگی ترسیم خط عمود فصل ششم صفحه 123 کتاب ریاضی - # شناخت خط موازی فصل ششم صفحه 124 کتاب ریاضی - # ترسیم دو خط موازی و حالت های مختلف قطع کردن دو خط موازی فصل ششم صفحه 125 کتاب ریاضی

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  ترسیم خط عمود فصل ششم صفحه 123 کتاب ریاضی

  حجم فایل: 6 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  شناخت خط موازی فصل ششم صفحه 124 کتاب ریاضی

  حجم فایل: 9 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  ترسیم دوخط موازی فصل ششم صفحه 125 کتاب ریاضی

  حجم فایل: 12 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  شناخت خط عمود فصل ششم صفحه 122 کتاب ریاضی

  حجم فایل: 24 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  شناخت خط عمود فصل ششم صفحه 122 کتاب ریاضی

  حجم فایل: 35 مگابایت
سامانه آموزش از راه دور

سامانه اینترنتی آموزش از راه دور با همکاری اداره آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در جهت ادامه فرآیند آموزش مدارس جزیره زیبای کیش با برنامه ریزی فشرده و در حداقل زمان ممکن راه اندازی گردیده است با این امید که محتوای آموزشی در قالب این سامانه از معلمان و اساتید به دانش آموزان انتقال داده شود.

تماس با ما

اداره آموزش و پرورش کیش
جزیره کیش، بلوار میرمهنا، خیابان قباد، ساختمان دکتر حسابی...
تلفن : 44432801-076
پست الکترونیکی: info@Amozesh.kish.ir